Inhoudsopgave
Restauratiegeschiedenis
Restauratieplannen
Alle Pagina's

 

Restauratieplannen:
Restauratieplan 1999. Opnieuw ingediend in het kader van Brgr in 2000. Dit plan is helaas in een la van een ambtenaar beland.Voorgenomen restauratie in het kader van het Besluit restauratie grootschalige monumenten: Belangrijkste onderdelen zullen zijn: de vervanging van de leien op het dak en herstel loodwerk; vernieuwing bliksemgeleidings-installatie; 24 ramen zullen gerestaureerd moeten worden vanwege aantasting van het natuursteen en vanwege het roesten van de brugstaven in het metselwerk
september 2008:
SCHAGEN - De restauratie van de Nederlands hervormde kerk op de Markt vraagt ruim 2,7 miljoen euro. Zowel het kerkbestuur als de gemeente Schagen heeft subsidieverzoeken ingediend bij zowel de provincie Noord-Holland als het Rijk.

Eerdere subsidieverzoeken - op basis van de regeling rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstand - werden de afgelopen twee jaar afgewezen. Hier is bezwaar tegen aangetekend, deze procedure loopt nog.

Zowel de protestantse gemeente - eigenaar van het schip van de kerk - als de gemeente Schagen - eigenaar van de kerktoren - komen pas in 2011 in aanmerking voor een instandhoudingssubsidie, waarbij uitgangspunt is dat een monument dat in goede staat verkeert ook in die staat in stand moet worden gehouden. Planmatig onderhoud is de beste garantie voor behoud. Uitstel leidt tot sneller verval door vervolgschade, waardoor ingrijpend herstel eerder noodzakelijk is.

Begin augustus vond een gesprek plaats met de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumentenzorg (RACM), waarbij de vraag centraal stond of er ondanks de lopende bezwaarprocedure toch mogelijkheden zijn om binnen een jaar met een noodzakelijke restauratie te kunnen beginnen.

Het volgens de gemeente Schagen benodigde budget is € 2.750.000. Alleen al de kosten van de noodzakelijke vervanging van het lood worden op zeven ton ingeschat. Volgens de RACM kan de restauratie van de toren goedkoper uitvallen, maar de betrokken architect heeft juist het tegenovergestelde geconcludeerd.

De subsidiabele gelden voor restauratie worden overigens met het jaar minder. De kans dat er nog met succes een beroep kan worden gedaan op subsidieregelingen neemt steeds verder af. Het kerkbestuur en de gemeente Schagen hebben nu een aanvraag ingediend in het kader van de subsidieregeling Religieus Erfgoedjaar 2008. Vóór 1 december wordt eveneens een aanvraag ingediend bij het ministerie/RACM.
april 2009.
Minister Plaskerk wijst subsidieverzoek af ondanks dat de eigenaar 30% zelf wilde betalen. Er zou een algemene regeling gaan komen.

30 maart 2010: Subsidie!

  

Hoe rijk u bent met uw RIJKSMONUMENT (folder RDMZ)
Wat is een rijksmonument?
Een onroerend monument, dat door de rijksoverheid ingeschreven is in het Monumentenregister, noemen we kortweg een rijksmonument. Rijksmonumenten worden 'aangewezen' door de minister van OCenW. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) registreert en documenteert alle rijksmonumenten. Voor de bescherming en instandhouding van rijksmonumenten stelt de overheid een aantal instrumenten ter beschikking: de Monumentenwet 1988 en de subsidieregelingen op het gebied van de restauratie (Brrm 1997). De overheid wil de eigenaren ondersteunen bij de zorg voor het gebouwde erfgoed.
Nederland heeft 45.000 rijksmonumenten. In het kader van het Monumenten Selectie Project worden nog eens circa 10.000 bouwwerken uit de periode 1850 tot 1940 aangewezen tot rijksmonument.
Als restauratie toch noodzakelijk is
Restauratie is ingrijpender dan het normale onderhoud, restauratie beoogt herstel. Om een rijksmonument te kunnen restaureren (zowel van binnen als van buiten) heeft u een restauratievergunning en een bouwvergunning nodig. Bij de gemeente kunt deze vergunningen aanvragen. De gemeente is uw loket voor het aanvragen van subsidie. De subsidie dekt een percentage van de kosten van werkzaamheden die rechtstreeks te maken hebben met het behoud of herstel van de cultuurhistorische waarde van het rijksmonument. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient uw monument in het gemeentelijk of provinciaal restauratie uitvoeringsprogramma (PRUP) opgenomen te zijn.